Om föreningen

Kvarnparksbadet byggdes 1967 och var då det enda allmänna uppvärmda badet i Danderyd. I början av 80-talet hade badanläggningen stora brister pga. eftersatt underhåll och badet kom bara att nyttjas som ett säsongsbad över sommaren. 1986 byggdes Mörbybadet, redan då ville kommunen riva Kvarnparksbadet men olika intressegrupper lyckades förmå kommunen att behålla det som ett sommarbad, bemannat med badpersonal från Mörbybadet som då höll stängt motsvarande tid. Under denna period blev Kvarnparksbadets förfall än mer påtagligt och i början av 90-talet togs beslut om stängning / rivning av badet. Några alerta kommuninvånare med Örjan Frid i spetsen uppmärksammade detta och bildade 1991 – Kvarnparksbadets Vänner.

Målsättningen för Kvarnparksbadets vänner var att förmå kommunen att fortsätta driften av badet under sommaren. Man lyckades förhandla fram en lösning där vänföreningen skulle stå för drift -och reparationskostnader och kommunen för personalkostnader. Föreningen lyckades få 513 medlemmar första året och klarade därmed sitt åtagande gentemot kommunen. Åren 1992 och 1993 drevs badet vidare på samma premisser trots att kommunen hela tiden ökade kravet på föreningen, att bekosta en allt större del av badets totala driftkostnader. I slutet av 1993 tog kommunen ånyo beslut om definitiv stängning av badet, såvida inte föreningen tog över badet helt i egen regi.

Ett överlåtelse och nyttjanderättsavtal träffades mellan kommunen och föreningen. En så kallad ”motorgrupp” bildades för att organisera och möjliggöra drift av badet helt på egen hand. Den första säsongen 1994 kunde genomföras tack vare ALU-arbetsmarknadsstöd och många timmar av idéellt arbete. Kiosken förbättrades genom att en ny bardisk byggdes utanför själva köket. Hösten 1994 och under 1995 renoverades badet helt och år 1996 erhöll föreningen bidrag av Nutek för att bygga en solfångaranläggning . Anläggningen förvärmer duschvatten och bidrar till uppvärmning av stora bassängen. Dam och herrbastun fick också ny panel detta år. Även Smedjan, vår trevliga fest och uthyrningslokal, fick en välbehövlig ommålning.

Inför 1997 års säsong såg det dystert ut med ett beskuret bidrag av kommunen. Arbetsförmedlingen ville inte heller bistå föreningen längre med arbetslös personal. Inledningen blev kylig även vädermässigt. Personalfrågan fick sin lösning och vädret bättrade sig varvid sommaren kom att bli en av århundradets bästa. Detta gav en stor tillströmning av medlemmar som till slut inräknade 817 st. Simskoleverksamheten ökade likväl som kioskförsäljning och märkestagning. Det ekonomiska utfallet gjorde att föreningen kunde påbörja en välbehövlig upprustning av den slitna och trånga barnbassängen. Efter moget övervägande bestämde man sig för att bygga en helt ny och större barnbassäng med en separat avdelning för de minsta.

Våren 1998 slutfördes arbetet med den nya barnbassängen, även denna gång med hjälp av ett antal trogna medlemmars idoga insatser. Den nya nu mycket uppskattade barnbassängen kom dock att markant öka driftkostnaderna. Detta år klarade föreningen bemanningen helt i egen regi trots ett lika beskuret driftbidrag som året innan.

Ytterligare en av århundradets varmaste somrar inföll 1999. Många badande i bassängerna ställer höga krav på utrustning för vattenkvalité och rening. För att klara detta installerades en modern doseringsanläggning för klor och syra. Stora bassängens cirkulationspump havererade och byttes ut.

Säsongen 2000 bjöd inte på några större sensationer vad beträffar vädret, mycket regn och blåst gjorde att medlemsantalet sjönk. Smedjan fick en välbehövlig uppfräschning med målning, ljuddämpning och ny belysning.

Sen dess har arbetet med anläggningen rullat på. Både simskolan och badet har vuxit I medlemsantal, men det är lätt att glömma bort all den kraft, ansvar och omsorg som fordras för att hålla Kvarnparksbadet vid liv. Ovanstående historik beskriver ju endast ytligt de större tekniska åtgärderna och verksamheten i stort. De lite mer dagliga arbetet med kiosk, inköp av varor, personal, småreparationer, vattenkvalité, skadegörelse, hantverkare, medlemsregister, ekonomi, m.m. får inte glömmas bort. Kvarnparksbadets verksamhet är som litet företag, där många i styrelsen lägger ned hundratals timmar helt ideellt till nytta och glädje för tusentals Danderydsbor.

Comments are closed.